GEBRUIKSVOORWAARDEN

Voor Kandidaten

Gebruiksvoorwaarden
Deze website wordt geëxploiteerd door en is het eigendom van Jobs in Energy B.V. De website is tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de website en de diensten beschikbaar op de website te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden, die uitdrukkelijk van toepassing zijn op de diensten en informatie geleverd door derden, te accepteren.

Gegevensbeveiliging
In ons privacy beleid is het gebruik van cv's en andere persoonlijk informatie aangeleverd door de gebruikers door Jobs in Energy van deze website vastgelegd.

Gebruik van de website
De website Jobs in Energy en de daarop beschikbare informatie en diensten zijn beschikbaar gesteld met als enig doeleinde hulp te bieden aan kandidaten bij het vinden van een baan en het helpen van werkgevers in het vinden en vervolgens aannemen van personeel. U mag de informatie op de website alleen voor deze doeleinden gebruiken, printen, delen en downloaden en niet voor andere persoonlijke of commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om op enige andere wijze materiaal van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te zenden of te verspreiden. Alle intellectuele eigendomsrechten van de website en het materiaal beschikbaar op de site, waaronder auteurs- en databaserechten, berusten bij Jobs in Energy B.V. of haar toeleveranciers. Het gebruik van de website geeft u geen enkel (eigendoms)recht op dergelijke materialen.

Curriculum Vitae (cv)
De cv's die op de website worden getoond zijn aangeleverd door de kandidaten zelf. Jobs in Energy accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het cv, en verwacht derhalve dat de toekomstige werkgever zelf de verificatie en veiligheidsprocedures uit zal voeren naar betreffende kandidaat als die onder de gegeven omstandigheden gebruikelijk en verstandig zijn.

Vacatures
De vacatures die op de website worden getoond zijn aangeleverd door de respectievelijke toekomstige werkgevers en de recruiters van de toekomstige werkgevers zelf. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en verwachten dat kandidaten zelf verificatieprocedures uitvoeren die onder de gegeven omstandigheden gebruikelijk en verstandig zijn.

Diensten
Diensten en informatie die door ons en onze externe partijen geboden worden op de site, zijn bedoeld om te assisteren in het zoeken naar werk of het recruitmentproces. Wij en onze externe partijen kunnen de geschiktheid en het succes in geen enkel geval garanderen. U zult de informatie geboden op de website onafhankelijk moeten verifiëren voordat u erop vertrouwt, ter voorkoming van verlies of schade.

Beschikbaarheid van de diensten
Wij proberen de continue beschikbaarheid van de website en alle geboden diensten op de website te verzekeren, maar accepteren geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de consequenties van storingen of vertragingen, veroorzaakt op welke manier dan ook. Wij behouden het recht het ontwerp en de specificatie van de website op elk moment te wijzigen.

Beperking van aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid, alsmede de aansprakelijkheid van de door ons ingeschakelde derde partijen, is beperkt tot de daadwerkelijke directe schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van onze diensten. Onder directe schade wordt uitsluitend letselschade en zaakschade verstaan. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving, of enige andere vorm van gevolgschade, is uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluiting is niet van toepassing in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Jobs in Energy of haar leidinggevend personeel en blijft buiten toepassing indien en voor zover er sprake zou zijn van strijd met dwingend recht.

Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Voor Werkgevers

Algemeen
Deze website is het eigendom van en wordt geëxploiteerd door Jobs in Energy B.V. De website is tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de website en de beschikbare diensten op de website te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden, die uitdrukkelijk van toepassing zijn op de diensten en informatie geleverd door derden, te accepteren. In deze algemene voorwaarden:

  1. Verwijzingen naar 'wij', 'we', 'ons' of 'onze' zijn referenties naar Jobs in Energy.
  2. Met 'Klant' wordt bedoeld: elk persoon of bedrijf dat en elke organisatie of firma die diensten van ons afneemt.
  3. Met 'Overeenkomst’ wordt bedoeld: een overeenkomst voor diensten vastgelegd op een formulier en met een akkoord door een klant.
  4. Met 'Diensten' wordt bedoeld: alle recruitmentproducten en -diensten die door ons van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld;
  5. Met 'Contractmaand' wordt bedoeld: (met betrekking tot elke plaatsingsovereenkomst gerelateerd aan de verstrekking van de diensten voor een gespecificeerde periode maanden) de maand beginnend met de startdatum in de overeenkomst en eindigend op de dag voor dezelfde datum in de volgende kalendermaand. Bijvoorbeeld: de maand beginnend op 24 maart en eindigend op 23 april.
  6. Met 'Contracttermijn' wordt bedoeld: de volledige termijn gespecificeerd op de overeenkomst.

Start van diensten
Wij zullen niet met de verschaffing van de diensten zoals gesteld in de overeenkomst beginnen, totdat de plaatsingsovereenkomst op een door ons goedgekeurde wijze aan ons is geretourneerd en akkoord gegeven door de klant.

Prijzen
Bij orderformulieren c.q. overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn wij te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Prijzen zijn vertrouwelijk en mogen niet door de klant kenbaar gemaakt worden. Wanneer er geen gebruik is gemaakt van diensten in de vastgestelde periode die is overeengekomen in de overeenkomst dan kunnen deze diensten niet gebruikt worden in een volgende periode tenzij wij dat schriftelijk hebben bevestigd. De klant is verantwoordelijk voor de betalingen, ook als er geen gebruik is gemaakt van de diensten.

Betalingen
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle facturen moeten binnen 30 dagen voldaan zijn. Te late betalingen geven ons het recht het gebruik of de levering van bepaalde diensten op te schorten. Ook vragen wij rente over te late betalingen. De rente staat gelijk aan 1% per maand over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Indien Jobs in Energy een incassobureau moet inschakelen om de verschuldigde hoofdsom te incasseren wordt de hoofdsom verhoogd met 15% incassokosten (met een minimum van EUR 100,-) evenals de verschuldigde rente. Indien Jobs in Energy aanvullende kosten moet maken (bijvoorbeeld kosten voor verhaalsonderzoek, advocaat, kantongerecht en/of rechtbank) om het verschuldigde bedrag te verhalen behoudt Jobs in Energy zich het recht voor ook deze aanvullende kosten op de opdrachtgever te verhalen.

Beëindiging
Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen door de klant niet tussentijds worden beëindigd. We kunnen de voortzetting van de diensten beëindigen als:

  1. de klant de voorwaarden en condities heeft geschaad en de schade niet heeft hersteld binnen tien dagen nadat wij de schade specificeerden en een oplossing eisten of;
  2. de klant wordt insolvabel verklaard, stopt met het bedrijf of gaat failliet.

Beperking van aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid, alsmede aansprakelijkheid van de door ons ingeschakelde externe partijen, is beperkt tot de daadwerkelijke directe schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van onze diensten, en tot het laagste van de volgende twee bedragen, te weten het bedrag dat u gedurende de duur van de overeenkomst heeft betaald en het bedrag van € 15.000,-. Onder directe schade wordt uitsluitend letselschade en zaakschade verstaan. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving, of enige andere vorm van gevolgschade, is uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluiting is niet van toepassing in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Jobs in Energy of haar leidinggevend personeel.

Vacatures plaatsen
Als u een uitzendbureau of een recruitmentorganisatie vertegenwoordigt en u plaatst advertenties op deze website, dan is het noodzakelijk dat deze voldoen aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn.

Response op advertenties
U garandeert om billijk en professioneel om te gaan met individuen die reageren op een advertentie die u geplaatst heeft op de website en om niets te doen dat Jobs in Energy en deze website in discretie kan brengen. U zult Jobs in Energy vrijwaren van en tegen elke claim voortgebracht door een individu tegen Jobs in Energy naar aanleiding van een breuk in deze verbintenis of van één van de andere in deze algemene voorwaarden. Wij kunnen geen enkele respons op uw advertentie garanderen. Wij kunnen eveneens niet garanderen dat de ontvangen respons van individuen is, die geschikt zijn voor de geadverteerde baan. Het is uw verantwoordelijkheid om controleprocedures uit te voeren die u ervan kunnen verzekeren dat de kandidaat geschikt is voor de geadverteerde baan en beschikt over de juiste kwalificaties en persoonlijke eigenschappen.

Beschikbaarheid van de website
We doen ons best om ervoor te zorgen dat deze website 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar is voor gebruikers van het world wide web. Desondanks kan het voorkomen dat de website gedeeltelijk of helemaal niet beschikbaar is, in verband met een technisch probleem of door oorzaken die buiten onze controle vallen, zoals storingen van service providers of een virus. Wij zullen in deze situaties zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een oplossing bieden, maar u stemt ermee in dat wij in zo'n geval jegens u niet (financieel) aansprakelijk zijn.

Apparatuur
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de juiste apparatuur beschikt en verbonden bent met de juiste diensten, die u in staat stellen om uw vacatures te plaatsen op deze website .

Content en links
Als uw advertentie een link bevat naar een andere site, dan bent u verantwoordelijk voor het onderhouden van deze link, en voor de inhoud van uw advertentie en van de website waarnaar gelinkt wordt. Wij behouden het recht advertenties van deze website te verwijderen die content of een link naar een website bevatten die, naar onze mening, lasterlijke of aanstootgevende content bevat of die de reputatie van Jobs in Energy en deze website aantast. U zult ons vrijwaren van en tegen claims of aansprakelijkheid naar aanleiding van de content of de links die uw advertenties bevatten. Let er a.u.b. op dat uw vacature niet het volgende bevat:

  • provocerende woorden, zoals vloekwoorden
  • discriminatie tegen potentiële kandidaten.

De wetgeving stelt dat discriminatie op de volgende gronden verboden is: godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte en leeftijd.

Wachtwoorden
De Kandidaten in de CV-Dataroom zijn niet extern benaderbaar. Alleen door het opgeven van een zoekprofiel kan er een zoekfilter plaatsvinden, waarna cv's, na akkoord van de kandidaten, kunnen worden toegezonden.

Gebruik van de CV-Dataroom
Wanneer u gebruik maakt van de informatie in onze CV-Dataroom, dan is het noodzakelijk dat u voldoet aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn.

Rechten in de CV-Dataroom
Databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten van de CV-Dataroom en het materiaal beschikbaar in de database, waaronder auteursrechten, berusten bij Jobs in Energy.

Gebruik van de database
Het materiaal waarop u recht heeft, wordt bepaald door het product dat u van ons heeft gekocht en de vooraf gemaakte afspraken. Na ontvangst van dit materiaal, kunt u:

1.De toegezonden cv's, gebruiken, doorzoeken of downloaden naar uw eigen database met als doel om geschikte kandidaten te vinden voor specifieke vacatures die u wenst te vervullen.

2.De informatie over kandidaten zoals die in de database vermeld staan gebruiken om een selectie te maken en aan Jobs in Energy terug te koppelen met wie u contact op zou wensen te nemen met betrekking tot een specifieke vacature.

3.De informatie gebruiken in combinatie met uw eigen recruitment-gerelateerde activiteiten (en geen andere activiteiten).

Het is niet toegestaan:

1.Materiaal, of een kopie van het materiaal, van de CV-Dataroom te verstrekken, verkopen of patenteren aan welk persoon dan ook.

2.Contact op te nemen met individuen uit de CV-Dataroom, of (toe te staan) gebruik te maken van informatie van de CV-Dataroom, anders dan voor het vinden van geschikte kandidaten voor vacatures.

Omgang met kandidaten en privacy
U garandeert om billijk en professioneel om te gaan met individuen met wie u contact opneemt met behulp van de informatie uit de CV-Dataroom en om niets te doen dat Jobs in Energy of deze website in diskrediet kan brengen.

U garandeert dat u met het gebruik van de gegevens handelt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Jobs in Energy en deze website en de van toepassing zijnde regels met betrekking tot privacy. U vrijwaart Jobs in Energy en deze website voor aanspraken van derden dienaangaande.